Algemene Voorwaarden Meubelreiniging.info

Algemene Voorwaarden Meubelreiniging.info

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1. Deze Algemene Voorwaarden Meubelreiniging zijn van toepassing op alle aanbiedingen en gesloten overeenkomsten van Meubelreiniging.info. Laatst bijgewerkt 04-04-2024.

Artikel 2 Aanbod / Totstandkoming Overeenkomst

2.1. Alle aanbiedingen van Meubelreiniging.info zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.

2.2. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat, waarop opdrachtgever wenst in te gaan, kan deze daaraan geen rechten ontlenen zonder uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van Meubelreiniging.info.

2.3. Meubelreiniging.info verplicht zich om binnen twee werkdagen nadat opdrachtgever schriftelijk dan wel via email te kennen heeft gegeven op het aanbod van Meubelreiniging.info te willen ingaan, de opdracht schriftelijk dan wel via email aan de opdrachtgever te bevestigen.

2.4. De overeenkomst tussen Meubelreiniging.info en opdrachtgever komt tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door Meubelreiniging.info.

Artikel 3 Prijzen

3.1. Uitvoering van de opdracht vindt plaats tegen de tussen Meubelreiniging.info en opdrachtgever afgesproken prijs.

3.2. Indien tussen het tijdstip van orderbevestiging en uitvoering van de opdracht meer dan 30 dagen zijn verstreken, is Meubelreiniging.info gerechtigd de afgesproken prijs aan te passen. Dit in verband met mogelijke gestegen kosten van lonen en materialen.

3.3. Het gehanteerde tarief voor de BTW heeft altijd betrekking op de datum van uitvoering.

Artikel 4 Annulering

4.1. Opdrachten mogen door opdrachtgever tot uiterlijk vijf (5) werkdagen voorafgaande aan de met Meubelreiniging.info afgesproken datum van uitvoering zonder opgave van reden worden geannuleerd.

4.2. Annulering dient schriftelijk of per email te geschieden.

4.3. Indien annulering niet of niet tijdig heeft plaats gevonden is opdrachtgever aan Meubelreiniging.info een onmiddellijk opeisbare vergoeding van 35% van de aanneemsom met een minimum van € 50, – verschuldigd.

4.4. Annulering op dezelfde dag van de afspraak is alleen mogelijk tegen 50% van de aanneem som.

Artikel 5 Reclames

5.1. Opdrachtgever dient klachten over de door de Meubelreiniging.info uitgevoerde werkzaamheden binnen 5 (vijf) werkdagen na uitvoering schriftelijk of per email aan Meubelreiniging.info mee te delen.

5.2. Bij overschrijding van deze 5 (vijf) werkdagen vervalt elke aanspraak tegen Meubelreiniging.info met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 6 Garantie, Algemene voorwaarden Meubelreiniging.info

6.1. Meubelreiniging.info staat in voor een goede uitvoering van de door haar aangenomen werkzaamheden, zodanig dat een maximaal effect wordt bereikt.

6.2. Meubelreiniging.info staat echter niet in voor 100% verwijdering van vlekken op stoffen die veroorzaakt zijn door onder meer koffie, thee, wijn, fecaliën, urine, braaksel en huisdieren en/of vlekken die zijn veroorzaakt door toepassing van bleekwater, ammonia en/of andere reinigingsmiddelen en chemicaliën door of namens de opdrachtgever.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1. Meubelreiniging.info is slechts aansprakelijk voor schade door opdrachtgever geleden, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van schuld van Meubelreiniging.info.

7.2. Meubelreiniging.info is echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door:

   1. Het verplaatsen of het te vroeg terugplaatsen van meubelen of het te vroeg in gebruik nemen van meubilair en andere zaken die met de opdracht in verband staan;
   2. Vermissing of beschadiging van meubilair of andere zaken tijdens de uitvoering der werkzaamheden, die niet aantoonbaar het gevolg waren van schuld of nalatigheid van Meubelreiniging.info
   3. Het uitvloeien van vlekken, afkomstig van onder meer schrijf- en decoratiemateriaal, die niet of slechts moeilijk waarneembaar waren en op het bestaan waarvan door de opdrachtgever niet tevoren is gewezen;
   4. Het vóór het door Meubelreiniging.info opgegeven tijdstip betreden van de ruimte waar Meubelreiniging.info in het kader van haar werkzaamheden beschermlagen op meubilair en/of stoffering heeft aangebracht;
   5. Het uitvloeien van kleuren bij het reinigen (kuisen) van meubelstoffen
   6. Het verkleuren van meubelstoffen door werking van binnenuit het meubilair of onderliggend materiaal
   7. Meubelreiniging.info is nooit aansprakelijk voor een waarde hoger dan de waarde van het in rekening gebrachte factuur bedrag
   8. Meubelreiniging.info kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het afgeven van onderliggende stoffeer materialen. Waardoor vlekken kunnen ontstaan in de meubelstof
   9. Houten vloeren of laminaat vloeren, aangezien wij met water werken is het uw verantwoording de vloeren te beschermen tegen waterspatten, paar handdoeken neer leggen alstublieft

  Artikel 8 Betaling
  8.1. Betaling dient onmiddellijk na het verrichten der werkzaamheden contant en gepast te geschieden, tenzij een betalingstermijn is overeengekomen.
  8.2. Ingeval van overschrijding van de betalingstermijn van 10 (tien) werkdagen is Meubelreiniging.info gerechtigd zonder voorafgaande sommatie de gerechtelijke rente per maand aan opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van de maand als een gehele maand wordt beschouwd.
  8.3. Bij niet of niet tijdige betaling van het bedrag dat de opdrachtgever aan Meubelreiniging.info verschuldigd is, is Meubelreiniging.info gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten door te berekenen. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom.
  8.4. Als Meubelreiniging.info haar vordering ter incasso uit handen heeft gegeven, zullen de kosten verschuldigd zijn volgens het gebruikelijke incassotarief.
  8.5. Klachten over de uitvoering van de werkzaamheden schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. Wel is opdrachtgever gerechtigd in geval van gerechtvaardigde klachten 20% van de aanneemsom in depot te houden totdat aan de klacht in voldoende mate aandacht is gegeven.

  Artikel 9: Overmacht

  9.1. Indien na de totstandkoming van een overeenkomst Meubelreiniging.info niet in staat is deze na te komen wordt de overeenkomst tussen Meubelreiniging.info en opdrachtgever ontbonden.

  9.2. Ontbinding kan alleen als gevolg van omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst niet bekend waren of door omstandigheden waarop Meubelreiniging.info redelijkerwijs geen invloed kon hebben.

  9.2. Opdrachtgever heeft bij ontbinding van de overeenkomst als gevolg van overmacht geen recht op schadevergoeding.

  Artikel 10 Ontbinding

  10.1. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde.

  10.2. Voordat de opdrachtgever een schriftelijke ontbindingsverklaring aan Meubelreiniging.info richt zal hij/zij Meubelreiniging.info eerst schriftelijk in verzuim moeten stellen en haar een redelijke termijn moeten geven om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen of de tekortkomingen te herstellen. De tekortkomingen dienen door opdrachtgever duidelijk omschreven schriftelijk te worden gemeld.

  Artikel 11 Geschillen

  11.1. Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

  11.2. Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook gedaan, zullen, indien de contractpartijen niet zelf tot een oplossing kunnen brengen, in eerste instantie aan Mediation worden voorgelegd.

  11.3. Indien Mediation niet tot een oplossing zal leiden, zal bedoeld geschil worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Meubelreiniging.info voor zover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.

Scroll naar boven